Tr
En
Doç.Dr
Sabri SİDEKLİ
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Sınıf Öğretmenliği Alan Eğitimi, İlk okuma ve Yazma Öğretimi, Okuma, Yazma, Konuşma, Dinleme, Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi, Türkçe Öğretimi
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Problem Çözmeİnanışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi - 2018
2- Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okumaya Yönelik Tutumları İle OkumaSürecindeki Bilişsel Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi - 2018
3- Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının pozitif öğretmen algılarının incelenmesi - 2018
4- İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde öğretmenlerinden beklentileri ile etkinliklere karşı tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi - 2018
5- Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler ve sosyal bilimler kavramlarına ilişkin oluşturdukları metaforların incelenmesi - 2018
6- Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının politika bilimine yönelik görüşleri - 2018
7- Etkinliklerin öğrencilerin vefa değerine ilişkin farkındalıklarına etkisi - 2015
8- Sidekli, S., Aydın, Y. ve Çakır, S. "Vefa Değeri: Öğrenciler Ne Söyledi?", 2014, 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 16-18 Ekim 2014 Trakya Üniversitesi, Edirne. - 2014
9- Aydın, Y. ve Sidekli, S. "Proje, Performans ve Araştırma Ödevlerinde Etik: Öğrenciler Ne Söyledi?", 2014, 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 16-18 Ekim 2014 Trakya Üniversitesi, Edirne. - 2014
10- Sidekli, S., Çelik, Ö., ve Aydın, Y., "Yaşam İçinde Hoşgörü", I. Uluslararası Mevlevilik ve Şahidi Sempozyumu, 17 Aralık 2014, Muğla. - 2014
11- Yaşam İçinde Hoşgörü - 2014
12- Sidekli, S., " Eşli Okuma Yönteminin Bilgilendirici Metinlerde Sesli Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi", , 4. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Mayıs, 2012. - 2012
13- Sidekli, S., Eşli Okuma Yöntemi ile Öğrencilerin Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi, 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Temmuz, 2012. - 2012
14- Eşli okuma yönteminin bilgilendirici metinlerde sesli okuma veokuduğunu anlama becerisine etkisi - 2012
15- Coşkun, İ. Sidekli, S., " İlköğretim 3, 5 ve 8. Sınıf Öğrencilerde Görülen Yazma Hataları " 2009, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, 1-3 Ekim. - 2009
16- Sidekli S., Coşkun, İ., " İlköğretim Üçüncü, Beşinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Özetleme Becerileri", 2009, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, 1-3 Ekim. - 2009
17- İlköğretim 3, 5 ve 8. sınıf öğrencilerde görülenyazma hataları - 2009
18- İlköğretim üçüncü, beşinci ve sekizinci sınıföğrencilerinin özetleme becerileri - 2009
19- İlköğretim üçüncü, beşinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin özetleme becerileri - 2009
20- Sidekli S., Coşkun, İ., " İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Hataları ile Konuşma Hataları Arasındaki Benzerlikler ve Anlamaya Etkisi ", 2008, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, 14-15-16 Mayıs. - 2008
21- Coşkun, İ. Sidekli, S., Yapalak, S.(2008) The Opinions of The Fifth Grade Students About The Effects of Using Educational Materials on Permanence of Learning, Contemporary Intentions in Education, IV International Scientific Conference, Republic of Macedania University. - 2008
22- Yapalak, S., Coşkun, İ., Sidekli, S. (2008) The Problems That The Teacher Candidates Run Into In Teaching Application Their Suggestions of Solutions, Contemporary İntentions in Education IV İnternational Scientific Conference, Repunlic of Macedonia University. - 2008
23- Sidekli, S., Coşkun, İ., Yapalak, S.(2008) The Effects of Environmental Writings on Primary School Third Grade Students’ Reading Understanding, Contemporary Intentions in Education, IV International Scientific Conference, Republic of Macedonia University. - 2008
24- Yapalak, S., Coşkun, İ., Sidekli, S. (2008), Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgilerinin Sınanması, İnternational Conference on Educational Sciences(ICES 08), Eastern Mediterrean University - 2008
25- Fen bilgisi öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme bilgilerinin sınanması - 2008
26- İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin sesli okuma hataları ile konuşma hataları arasındaki benzerlikler ve anlamaya etkisi - 2008
27- The problems that the teacher candidates run into in teaching application their suggestions of solutions - 2008
28- The effects of environmental writings on primary school third grade students’ reading understanding - 2008
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- İlkokulda Öğrenim Gören Üstün Yetenekli ÖğrencilerinÜstbilişsel Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi - 2019
2- Sınıf Öğretmenlerinin E-kitap Okumaya Yönelik TutumDüzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi - 2019
3- Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri(BİT) Yeterlik Algıları ile Merak Düzeyleri Arasındakiİlişkinin İncelenmesi - 2019
4- Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya OkuryazarlıkDüzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi - 2019
5- Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Okur-yazarlığı Düzeyleri - 2019
6- TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARINDA BİREYSEL VE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - 2018
7- SOSYAL BİLGİLER VE SINIF EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI - 2018
8- KPSS Kaygısının Son Sınıf Eğitim Fakültesi Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi - 2018
9- İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi - 2018
10- Öğretmen Adaylarının Matematiğin Doğası Hakkında İnançları ile Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi - 2018
11- Okuluma Ne Kadar Yabancıyım? - 2018
12- Öğretmen Adayı Günlükleri: Öğretmen Olmak - 2018
13- Hikaye Yazma Becerisi: Ben Ne Yazdım? - 2017
14- Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Çalıştaylarının İncelenmesi - 2017
15- An Investigation Of Primary 3rd And 4th Graders’ Metacognitive Levels - 2017
16- İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğitimlerinin İncelenmesi - 2017
17- Zihin Haritasını Kullanarak Hikaye Yazma - 2017
18- İlkokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler - 2017
19- Ailecek Okuyoruz Okumamızı Geliştiriyoruz: Okuyucular Tiyatrosu - 2017
20- İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi İçin Öğretmenlerinden Beklentileri - 2017
21- Sınıf öğretmeni adaylarının matematikte kanıt yapmaya yönelik görüşlerinin incelenmesi - 2017
22- Öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersinde Yapılan E-Twinning Projesine Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi - 2017
23- Öğretmenim Mektubum Var! - 2017
24- Okuduğunu Anlama: Metnim Hangi Kültürden? - 2017
25- Holistik Ve Analitik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Muhakeme Becerileri - 2017
26- Metinlerin İçerdiği Duyguların İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi - 2016
27- 4 SINIF SOSYAL BİLGİLER KİTAPLARINDA BULUNAN METİNLERİN DEĞER ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ - 2016
28- Yazma Eğitimine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerde Neler Olmuş - 2016
29- Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretimin Akademik Başariya Etkisi Bir Meta Analiz Çalışması - 2016
30- Çarpma İşlemi Öğretiminde Napier Çubukları Kullanımının Birleştirilmiş Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi - 2016
31- İLKOKUL İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA TABLET BİLGİSAYARLAR - 2016
32- İLKOKUL EĞİTİMİNDE ETİK İKLİM OLUMLU OLUMSUZ ÖRNEKLER - 2016
33- SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI - 2016
34- Ortaöğretim Proje Performans ve Araştırma Ödevlerinde Etik - 2016
35- SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDEN BEKLENTİLERİ VE BUBEKLENTİLERİN KARŞILANMA DÜZEYİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - 2016
36- SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM SÜRECİNDE HANGİ YÖNTEMLERİN ETKİLİ OLDUĞUNUBELİRLEMEYE YÖNELİK BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI - 2016
37- SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ ALANINDA OKUDUĞUNU ANLAMAYA YÖNELİK LİSANSÜSTÜTEZLERİNDE NELER OLMUŞ - 2016
38- Sınıf Öğretmenliği Adayları Eyvah Disleksimi - 2016
39- Konuşma Becerisi Nasıl Geliştirilir Panel - 2015
40- Eğitimde Bir Değer Sevgi - 2015
41- Yaratıcı drama facebook ve karikatürün birlikte kullanılması ile yapılan çevre eğitimine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri - 2015
42- Çevre egitiminde yaratıcı drama facebook ve karikatür kullanımına iliskin etkisi kanıtlanmıs etkinlik örnekleri - 2015
43- Eşli Okuma Yöntemi ile Öğrencilerin Okuma ve OkuduğunuAnlama Becerilerinin Geliştirilmesi - 2012
44- Şiirle Sosyal Bilgiler Öğretimi - 2012
45- The opinions of the fifth grade students about the effects of using educational materials on permanence of learning - 2008
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Analitik ve Holistik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri - 2015
2- Sidekli, S. ve Aydın, Y., "İlkokul Hayat Bilgisi Derslerinde Etik Davranış Kazandırmaya Yönelik Yapılan Etkinlikler Üzerine Bir Değerlendirme", 2014, 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 29-31 Mayıs 2014, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya - 2014
3- Sidekli, S. ve Aydın, Y., "İlkokul Hayat Bilgisi Derslerinde Etik Davranış Kazandırmaya Yönelik Yapılan Etkinlikler Üzerine Bir Değerlendirme", 2014, 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 29-31 Mayıs 2014, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya - 2014
4- Yavuz, İ. & Sidekli, S. (2012). Şiirle Sosyal Bilgiler Öğretimi, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Rize Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (22-26 Mayıs). Rize. (Sözlü Bildiri). - 2012
5- Coşkun, İ. & Sidekli, S. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılarının Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi: Durum Çalışması, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Rize Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (22-26 Mayıs). Rize. (Sözlü Bildiri). - 2012
6- Sidekli, S., Kemiksiz, Ö. (2009). İlköğretim 5. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerilerinin Karşılaştırılması (Comparison of The Elementary 5th and 8th Grade Students’ Listening Comprehension Skills), VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir(Bildiri), 21-23 Mayıs. - 2009
7- Sidekli, S., Güneş, F., Kemiksiz, Ö. (2009) İlköğretim 3. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Anlama Becerilerinin İncelenmesi (Examination of Reading and Listening Comprehension Skills of 3th and 5th Grade Students), VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir(Bildiri), 21-23 Mayıs. - 2009
8- İlköğretim 5. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerilerinin Karşılaştırılması - 2009
9- İlköğretim 3. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Anlama Becerilerinin İncelenmesi - 2009
10- Sidekli S., Coşkun İ., Gökbulut Y. (2008). İlköğretim Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerileri (Primary School Third Grade Students’ Writing Skill), VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale(Bildiri), 2-4 Mayıs. - 2008
11- Sidekli S., Coşkun İ., Gökbulut Y. (2008). İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Hatalarının Nedenleri ve Anlamaya Etkisi (Causes of Oral Reading Error and Its’ Effects on Reading Comprehension at Fourth Grade Level), VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale(Bildiri), 2-3-4 Mayıs. - 2008
12- İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Hatalarının Nedenleri ve Anlamaya Etkisi - 2008
13- Sidekli S., Güneş F.,Yangın S., Gökbulut Y. (2007). İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Hatalarının Belirlenmesi, (Determination of Primary Second Grade Students’ Oral Reading Errors), VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir(Bildiri), 27-28-29 Nisan. - 2007
14- Sidekli S., Yangın S., Gökbulut Y. (2007). 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Şiirle Öğretim Yöntemine Bir Örnek Uygulama (A Sample Application of Poetry Teaching Methods inThe Elementary 5th Grade Social Studies), VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir(Bildiri), 27-28-29 Nisan. - 2007
15- İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Hatalarının Belirlenmesi - 2007
16- 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Şiirle Öğretim Yöntemine Bir Örnek Uygulama - 2007
17- Sidekli, S. Buluç B. (2006). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamalarının Karşılaştırılması (Comparison of The Elementary Fifth Grade Students’ Reading Comprehension), Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara - 2006
18- İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamalarının Karşılaştırılması - 2006
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sınıf Öğretmeni Adayları: Öğrenme Stilim Akademik Başarımı Yordar mı? - 2015
2- Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim: İyi Örnekler - 2015
3- Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılarının Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi: Durum Çalışması - 2012
4- İlköğretim Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerileri - 2008
5- Sınıf Öğretmeni ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Dersine Yönelik Tutumları ve Öğrenme Stilleri Arasındakiİlişki - 2007
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı