Tr
Prof.Dr
MEHMET MARANGOZ
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Girişimcilik
  • Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Duyurular
Makaleler
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- Using strategic philanthropy to improve heritage tourist sites on the Gallipoli Peninsula, Turkey: community perceptions of changing quality of life and of the sponsoring organization - 2012
2- TQM perception in Turkey A comparison of industries - 2011
 
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- Öğrencilerin Kariyer Alternatiflerini Etkileyen Faktörler ve Girişimcilik Eğitimi - 2018
2- Tüketicilerin Giyilebilir Teknoloji Ürünlerini Benimsemesinde Etkili Olan Faktörler: Akıllı Saatler Üzerine Bir Araştırma - 2018
3- Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketicilerin Satın Alma Niyetine Etkisi - 2018
4- Organik Üretim Sürecinde Organik 1.0’dan Organik 3.0’a Geçiş ve Organik 3.0’ın Temel Özellikleri - 2018
5- Tüketici Mahremiyetinin Korunması: Sorumlular Ve Yöntemler Üzerine Nitel Bir Araştırma - 2018
6- Öğrencilerin Kariyer Alternatiflerini Etkileyen Faktörler ve Girişimcilik Eğitimi - 2018
7- Consumer privacy in internet of things - 2017
8- Tüketicilerin Değişen Alışveriş Alışkanlıkları ve Perakendecilikte Bütünleşik Dağıtım Kanalı Yaklaşımı - 2017
9- Kırsal Alandaki Kadınların Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma - 2016
10- Modeling attitude towards organic foods A research on adolescents - 2014
11- Brand Attitudes of Entrpreneurs as a Stakeholder towards a City - 2014
12- Tüketicilerin Mobil Tabanlı İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Kararlarını Etkileyen Faktörler - 2012
13- Halkın Toplum Destekli Polislik Hizmetlerine Yönelik Algılamaları Çanakkale İli Örneği - 2011
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1- Girişimcilik Motivasyonları ve Engellerine İlişkin Algıların Girişimcilik Niyetine Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma - 2018
2- Girişimcilik Motivasyonları ve Engellerine İlişkin Algıların Girişimcilik Niyetine Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma - 2018
3- Sürdürülebilir Turizm Açısından Alternatif Turizmin Önemi: Marmaris Örneği - 2017
4- Tüketimde Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Paylaşım Ekonomisi: Ortak Kullanım Ağlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi - 2017
5- Bilişsel ve Duygusal İmaj Unsurlarının Şehir Markası İmajına Etkisi: Muğla İli Örneği - 2017
6- Şangay İş Birliği Örgütü Üyesi Ülkeler İle Türkiye’xxnin Küresel Rekabet Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması - 2017
7- Tüketim Kültürü Çalışmaları Üzerine Bir Literatür Taraması - 2015
8- Eğitim Alanı Girişimcilik Niyetini Nasıl Etkilemektedir Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir İnceleme - 2014
9- Pazarlamada Paradigma Değişimi Girişimci Pazarlama - 2013
10- E Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - 2012
11- Girişimciler İçin Sınırsız Ticaret E Ticaret - 2011
12- Küresel Ekonomik Krizin Tüketicilerin Harcama ve Tasarruf Eğilimleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik bir Araştırma - 2010
13- Sporda Sponsorluğun Tüketicilerin Satınalma Niyetine Yansıması - 2008
14- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma - 2008
15- Sporda Sponsorluğun Tüketicilerin Satınalma Niyetine Yansıması - 2008
16- İşletmelerin Pazar Performansı İle İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma - 2007
17- Ağızdan Ağıza İletişimin Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri: Cep Telefonu Pazarına Yönelik Bir Araştırma - 2007
18- Marka Değeri Algılamalarının Marka Yayılmaya Etkileri - 2007
19- Algılanan Şirket İmajı ve Müşteri Tatmininin Müşteri Sadakatine Etkileri - 2007
20- Pazarlama Etiğine Gösterilen Tepkiler ve Tüketici Ahlakı İle İlişkisi - 2007
21- Sivil Toplum Kuruluşlarında Müşteri Yönlülük ve İnovasyon Yönlülüğün Örgütsel Performansla İlişkisi - 2007
22- Kurumsal İmajın ve Kurumsal Ünün Müşteri Bağlılığına Etkileri - 2007
23- Tüketici Davranışı Temeline Göre Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma - 2007
24- Ağızdan Ağıza İletişimin Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri Cep Telefonu Pazarına Yönelik Bir Araştırma - 2007
25- Marka Değeri Algılamalarının Marka Yayılmaya Etkileri - 2007
26- Algılanan Şirket İmajı ve Müşteri Tatmininin Müşteri Sadakatine Etkileri - 2007
27- İşletmelerin Pazar Performansı İle İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma - 2007
28- Pazarlama Etiğine Gösterilen Tepkiler ve Tüketici Ahlakı İle İlişkisi - 2007
29- Sivil Toplum Kuruluşlarında Müşteri Yönlülük ve İnovasyon Yönlülüğün Örgütsel Performansla İlişkisi - 2007
30- Tüketici Davranışı Temeline Göre Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma - 2007
31- Kurumsal İmajın ve Kurumsal Ünün Müşteri Bağlılığına Etkileri - 2007
32- Yaşlı Tüketicilerin Harcama Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma - 2006
33- Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları İle Satın Alma Sonrası Davranışları Arasındaki İlişki - 2006
34- Yaşlı Tüketiciler ve Satın Alma Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma - 2006
35- Yaşlı Tüketiciler ve Yaşlı Tüketicilerin Harcama Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma - 2006
36- Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları İle Satın Alma Sonrası Davranışları Arasındaki İlişki - 2006
37- Tüketiciler Pazarının Değişen Yüzü Yaşlı Tüketiciler Pazarı İhtiyaçları ve Satın Alma Davranışları - 2005
38- İşletmelerin Çevresel Sorumluluğu Türk Otomotiv Sanayine Yönelik Bir Araştırma - 2004
39- İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama - 2003
40- Toplam Kalite Uygulamaları ve Kapasite Verimliliği Arasındaki İlişki - 2002
41- Satış Gücü Yönetiminde Satış Elemanlarının Eğitimi ve Yetiştirilmesi - 2002
42- Uluslararası Pazarlamada Veri Tabanı Pazarlama Sisteminin Oluşturulması ve Önemi - 2001
43- Pazarlama Maliyetlerinin Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme Sistemi İle İzlenmesi - 2001
44- Satış Gücü Yönetiminde Satış Elemanlarının Devşirilmesi ve Seçimi - 2001
45- Ege Serbest Bölgesinin İzmir in Sosyo Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri Konusunda Bu Bölgede Çalışanların Düşüncelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma - 2000
46- Geleceğin Pazar Yapılarındaki Değişim ve Yaşlı Tüketiciler Pazarı - 2000
47- Pazar Bölümleme ve Tüketiciler Pazarının Demografik Değişkenlerden Yaş Değişkenine Göre Bölümlenmesi - 2000
48- Satış Gücü Yönetiminde Satış Elemanlarının Motivasyonunda Kullanılan Özendirici Araçlar - 1998
49- Uluslararası Pazarlamada Uluslararası Stratejik Birleşmelerin Önemi - 1997
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
1- Sosyal Girişimcilik ve Muhammed Yunus Örneği - 2014
2- Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Girişimcilik Üzerine Etkileri ve E Girişimcilik - 2012
3- Üniversitelerdeki Değişim ve Dönüşüm Üçüncü Kuşak Üniversiteler - 2012
4- Kalkınma Aracı Olarak Girişimci Üniversiteler ve Girişimci Üniversite Olmanın Gereklilikleri - 2012
5- Öğrenme Yönlülük ve İnovasyonYönlülüğün Müşteri Yönlülük Açısından Önemi - 2011
6- Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Girişimcilik Açısından Önemi - 2010
7- Toplumsal Barışın Sağlanmasınsa Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü - 2009
8- Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Ortak Marka Kullanımı ve Girişimcilik Açısından Önemi - 2009
9- Yeni Ekonominin Girişimcilik Anlayış ve Uygulamaları ile Etkileşimi - 2008
10- Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaret - 2007
11- Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi - 2006
12- Pazarlama Faaliyetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Yeri ve Önemi - 2005
13- Yeni Bir Pazarlama Anlayışı Olarak Yeşil Pazarlama Stratejisi ve Firma Uygulamalarına Yönelik Örnek Olay İncelemesi - 2004
14- Dünya da ve Türkiye de Organik Tarım Ürünleri Pazarı ve Gelişme Potansiyeli - 2004
15- Yenilik Kavramı ve Tüketiciler Pazarında Yeniliklerin Benimsenmesi - 2003
16- Değişim Mühendisliği Re Engineering ve İşletme Kültürü - 2002
17- KOBİ lerin Dış Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri ve Bir Uygulama - 2002
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı