Tr
Prof.Dr
MEHMET MARANGOZ
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Girişimcilik
  • Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- TÜKETİCİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SOSYALMEDYADAN SATIN ALMA VE SATIN ALMA SONRASIDAVRANIŞLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİRARAŞTIRMA - 2019
2- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI GİRİŞİMCİLİKEĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNE ETKİSİ - 2019
3- SANAL PARA KULLANIMI VE GİRİŞİMCİLER AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ - 2019
4- DAĞITIM KANALLARINDAKİ DEĞİŞİM VE BÜTÜNLEŞİK KANALSTRATEJİSİ: PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİRDEĞERLENDİRME - 2019
5- TÜKETİCİLERİN DİJİTAL OYUN OYNAMA DÜZEYİ VE SATIN ALMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE FAYDACI VE HAZCI MOTİVASYONUN ETKİSİ - 2019
6- BİR KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ÖRNEĞİ OLAN BACIYAN-I RUM (ANADOLU BACILARI) TEŞKİLATI VE FATMA BACI - 2019
7- GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ GÖÇMENGİRİŞİMCİLER - 2019
8- İhracatçı Firmaların ve Taşıma İşleri Organizatörlerinin Düzenli Hat Deniz Taşımacılığı Yapan Firma Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma - 2018
9- Türkiye’de Kadın Girişimciliği Ve Kadın Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz - 2018
10- Organik Ürünler Pazarının Yapısı ve Gelişme Potansiyeli - 2018
11- Sürdürülebilir Tüketim ve Gönüllü Sade Yaşam Davranışları Üzerine Bir Değerlendirme - 2018
12- Tüketicilerin Arı Ürünlerine İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Güven Düzeyleri İle Satın Alma Davranışlarının Araştırılması - 2018
13- Yapay Zeka Çalışmalarının Pazarlama Uygulamaları Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmes - 2018
14- Tüketici Mahremiyet Endişesi ve Mahremiyetin Korunması Üzerine Bir Tartışma - 2018
15- A Discussion On Consumer Privacy Concern and Privacy Protection - 2018
16- Öğrencilerin Kariyer Alternatiflerinde Girişimciliğin Yeri Nedir? İİBF Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma - 2017
17- Girişimcilikte Sosyal Sermaye ve Girişimcilerin Sosyal Sermayeye İlişkin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Nitel Bir Araştırma - 2016
18- Suriyeli Göçmenlerin Türkiyede İstihdama Etkileri ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi - 2016
19- Girişimciliğin Gelişmesinde Sosyal Sermayenin Rolü veÖnemi - 2015
20- Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Girişimcilik Niyeti Üzerine Bir Araştırma - 2015
21- Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma Açısından E Atık Yönetiminin Önemi - 2015
22- Eğitim Alanı Girişimcilik Niyetini Nasıl Etkilemektedir? Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir İnceleme - 2013
23- Girişimcilik Eğitimi Alan Kursiyerlerin Girişimcilik Eğilimini Etkileyen Faktörler: Muğla İli Örneği - 2013
24- Dışa Açılımın Ekonomik Büyüme Ve Kalkınmaya Etkisi: Türkiye 2002-2012 Değerlendirmesi - 2013
25- Arı Ürünlerinin Pazarlanmasında Ortak Marka Oluşturma Stratejisi: Muğla İline Yönelik Bir Araştırma - 2012
26- Pazarlamanın Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü - 2012
27- Kadın Çalışanların İş Ahlakına Yönelik Tutum ve Davranışları: Muğla İli Örneği - 2012
28- E-Girişimcileri Bekleyen Tehditler ve Riskler: Siber Saldırı - 2012
29- Organik Ürünlerin Ulusal ve Uluslararası Pazarlarda Dağıtımı ve Kullanılan Dağıtım Kanalları - 2011
30- Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Girişimcilik Üzerine Etkileri ve E-Girişimcilik: Türkiye’de E-Girişimcilik Uygulamaları - 2011
31- Pazarlama Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Pazarlama Eğitimine İlişkin Algilama ve Tutumları: ÇOMÜ Örneği - 2011
32- Strategic philanthropy in a Turkish tourism context, in ANZMAC 2010 : Doing more with less : - 2010
33- The effects of Global Economic Crisis on the Export Activities of Turkish Enterprises: An Analysis and Evaluation aimed at the Automotive-building- and Textile Sectors - 2010
34- Marketing Strategies During Recession and Economic Crisis - 2010
35- Girişimci Şehir Gaziantep ve Sınır Ticareti - 2010
36- Market Orientation at Universities: A Research at Vocational Colleges of Çanakkale Onkesiz Mart University - 2010
37- Defining a Nation- Using Strategic Philanthropy to Improve Historical Sites on the Gallipoli Peninsula and its Impact on Residents' Quality of Life - 2010
38- Amaca Yönelik Pazarlama ve Kurumsal Hayırseverlik: Benzerlik ve Farklılıkları Açısından Bir Değerlendirme - 2010
39- Şehirlerin Markalaşması ve Şehir Markası Oluşturmada Sembol Yapılar: Çanakkale Örneği - 2010
40- Küresel Gıda Krizi ve Açlıkla Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü - 2008
41- GAP Bölgesinde Perakende İşletmelerin Tarımsal Ürün Ambalajlarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 2008
42- Sivil Toplum Kuruluşlarında Müşteri Yönlülük ve İnovasyonun Örgütsel Performans ile İlişkisi - 2007
43- Türkiye’de Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Sürdürülebilirliğinin Kurumsallaşma Bağlamında Değerlendirilmesi - 2006
44- Kültürel Değerlerin Pazarlanması Kapsamında Kültür Turizmi ve Troia Örneği - 2006
45- Collaboration Strategies of Nonprofit Organization: Turkish Sample - 2006
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- KOBİ’lerin Dış Pazarlara Açılmasında E- Ticaretin Rolü ve Önemi - 2018
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Giyim Tercihlerinin İzlenim Oluşturma ve Tüketim Kararlarına Etkisi Üzerine Değerlendirmeler - 2018
2- Tüketicilerin Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Benimsemesinde Etkili Olan Faktörler: Akıllı Saatler Üzerine Bir Araştırma - 2017
3- Tüketim Tarzı Olarak Vejetaryenlik Vegan ve Vejetaryen Tüketicilerin Davrnışlarına ilişkin Netnografik Bir İnceleme - 2016
4- Şehir Markalaşmasında İhracata Dayalı Ürünlerin Rekabet Aracı Olarak Rolü: Muğla İline Yönelik Bir İnceleme - 2013
5- KOBİ'lerde Pazar Yönlülük ve Performans İlişkisi - 2012
6- Tüketicilerin Mobil Tabanlı İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Kararlarını Etkileyen Faktörler - 2012
7- İnternet Kullanımı ve E-Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma - 2011
8- Organik Üretime Dayalı Tarım Turizmi: Organik Yaşamı Ada da Öğrenmek Projesi - 2011
9- Organik Ürünler Pazarının Yapısı ve Gelişme Potansiyeli - 2010
10- Tüketicilerin Zeytin Yağı Satın Alma Davranışlarının Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma - 2009
11- Bölgesel Kalkınmada Kümelenme Yaklaşımı ve Önemi - 2009
12- Bir Biga Değeri Olarak Kırkgeçit Kaplıcaları ve Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma - 2008
13- Elma Üretimi ve Bayramiç Bölgesindeki Elma Üreticilerinin Pazarlama Sorunları - 2008
14- Marka ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi - 2007
15- Lapseki’deki Şeftali ve Kiraz Üreticilerinin Pazarlama Sorunları - 2007
16- Bağcılık ve Üzüm üreticilerinin Pazarlama Sorunlarının İntepe (Erenköy) Bölgesindeki Üretciler Bağlamında Değerlendirilmesi - 2007
17- Tüketici Davranışı Temeline Göre Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma - 2006
18- Doğal Ve Kültürel Mirasın Korunması Açısından Coğrafi İşaretlerin Önemi Ve Buldan Bezi Örneği - 2006
19- KOBİ lerde Endüstriyel Mal Satınalma Kararını Etkileyen Dışsal Faktörler - 2006
20- Örgüt Kültürünün Ticaret İşletmelerinde Tüketici Tercihlerine Etkisi Şanlıurfa da Bir Araştırma - 2005
21- Pazarlama Bilgi Sisteminin Bankacılık Sektöründe Kullanılması - 2004
22- KOBİ lerde Dış Kaynak Kullanımı Nedenleri ve Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma - 2004
23- Çevre Koruma Faaliyetlerinin Sosyal Pazarlama Anlayışına Göre Yürütülmesi Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bir Araştırma - 2004
24- Çevre İlişkisi ve Türk Otomotiv Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Çevresel Stratejilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma - 2003
25- Ekolojik Ürünlere Karşı Tüketici Davranışlarının İncelenmesi - 2002
26- Organik Ürünlere Karşı Tüketici Davranışlarının İncelenmesi - 2002
27- Toplam Kalite Uygulamaları ve Kapasite Verimliliği Arasındaki İlişki - 2001
28- Türk Otomotiv Yan Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Dış Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Kalite ve Kapasite Sorunlarına Yönelik Bir Analiz - 2001
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Tüketimde Alternatif Bir Yaklaşım Ekonomisi Ortak Kullanım Ağlarının İçerik Analizi ile İncelenmesi - 2016
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1- Yeni Bir Pazarlama Anlayışı Olarak Yeşil Pazarlama Stratejisi ve Firma Uygulamalarına Yönelik Örnek Olay İncelemesi - 2003
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı