Tr
Prof.Dr
MEHMET MARANGOZ
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Girişimcilik
  • Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Girişimciliğin Gelişmesinde Sosyal Sermayenin Rolü ve Önemi - 2015
2- Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Girişimcilik Niyeti Üzerine Bir Araştırma - 2015
3- Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma Açısından E- Atık Yönetiminin Önemi - 2015
4- Eğitim Alanı Girişimcilik Niyetini Nasıl Etkilemektedir? Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir İnceleme - 2013
5- Mehmet MARANGOZ, Ali Emre Aydın ve İlyas Sarıyerli, “Girişimcilik Eğitimi Alan Kursiyerlerin Girişimcilik Eğilimini Etkileyen Faktörler: Muğla İli Örneği, Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, 1-3 Kasım, Muğla. - 2013
6- Asım Günal Önce, Mehmet MARANGOZ, Gülçün Kuas, “Dışa Açılımın Ekonomik Büyüme Ve Kalkınmaya Etkisi: Türkiye 2002-2012 Değerlendirmesi”, International Conference On Economics, Finance And Banking, 26-28 Haziran, Bishkek-Kyrgyzstan. - 2013
7- Mehmet MARANGOZ, Işıl Arıkan Saltık ve Burak Yeşildağ, "Arı Ürünlerinin Pazarlanmasında Ortak Marka Oluşturma Stratejisi: Muğla İline Yönelik Bir Araştırma", 3. Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 01-04 Aralık, Muğla - 2012
8- Asım Günal ÖNCE ve Mehmet MARANGOZ, "Pazarlamanın Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü", International Conference on Eurasian Economies, 11-13 Ekim, Almaty-Kazakhstan - 2012
9- Mehmet MARANGOZ, Aytekin Fırat, “Kadın Çalışanların İş Ahlakına Yönelik Tutum ve Davranışları: Muğla İli Örneği”, II. Uluslararesı Ahilik Sempozyumu, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, 19-20 Ekim 2012, Kayseri. - 2012
10- Mehmet MARANGOZ, Funda Kaya ve Burak Yeşildağ, “E-Girişimcileri Bekleyen Tehditler ve Riskler: Siber Saldırı”, 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 2-4 Mayıs, Manisa - 2012
11- Mehmet MARANGOZ,”Organik Ürünlerin Ulusal ve Uluslararası Pazarlarda Dağıtımı ve Kullanılan Dğıtım Kanalları”, Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 8-10 Kasım, Kilis - 2011
12- Mehmet MARANGOZ ve Günal Önce, “Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Girişimcilik Üzerine Etkileri ve E-Girişimcilik: Türkiye’de E-Girişimcilik Uygulamaları”, 9.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 16-17 Haziran, Bakü - 2011
13- Mehmet MARANGOZ, “Pazarlama Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Pazarlama Eğitimine İlişkin Algilama ve Tutumları: ÇOMÜ Örneği”, 3. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 Mayıs, Girne-KKTC - 2011
14- Akdemir, Ali, Atay, Lutfi, MARANGOZ, Mehmet, Hall, John, Polonsky, Michael Jay and Vieceli, Julian 2010, Strategic phlanthropy in a Turkish tourism context, in ANZMAC 2010 : Doing more with less : Proceedings of the 2010 Australian and New Zealand Marketing Academy Conference, ANZMAC, Christchurch, New Zealand. - 2010
15- Mehmet MARANGOZ ve Osman Uluyol, "The effects of Global Economic Crisis on the Export Activities of Turkish Enterprises: An Analysis and Evaluation aimed at the Automotive-building- and Textile Sectors", 6th International Scientific Symposium on Business Administration,Global Economic Crisis and Changes, May, 581-589 - 2010
16- Mehmet MARANGOZ, "Marketing Strategies During Recession and Economic Crisis", 6th International Strategic Management Conference, July, 85-94 ( Günal ÖNCE ile ortak) - 2010
17- Mehmet MARANGOZ, Günal Önce ve Hale Çelikkan, “Girişimci Şehir Gaziantep ve Sınır Ticareti”, 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, Kilis - 2010
18- Mehmet MARANGOZ, Cafer Topaloğlu ve Hale Çelikkan, "Market Orientation at Universities: A Research at Vocational Colleges of Çanakkale Onkesiz Mart University", 2010 World Universities Congress, October, 242-252 - 2010
19- John Hall, Micheal Polonsky, Julian Vieceli, Ali Akdemir, Lütfi Atay ve Mehmet MARANGOZ, "Defining a Nation- Using Strategic Philanthropy to Improve Historical Sites on the Gallipoli Peninsula and its Impact on Residents' Quality of Life", 2010 World Universities Congress, October, 1877-1883 - 2010
20- Mehmet MARANGOZ, Hale Çelikkan, "Amaca Yönelik Pazarlama ve Kurumsal Hayırseverlik: Benzerlik ve Farklılıkları Açısından Bir Degerlendirme" 7. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 3-5 Aralık - 2010
21- Mehmet MARANGOZ, Günal Önce, Hale Çelikkan, "Şehirlerin Markalasması ve Şehir Markası Oluşturmada Sembol Yapılar: Çanakkale Örneği", Uluslararası 2. Trakya Bölgesi Kalkınma- Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, 1-3 Ekim, İğneada-Kırklareli - 2010
22- Mehmet MARANGOZ, Osman Uluyol ve Murat Alyıldız, “Küresel Gıda Krizi ve Açlıkla Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü”, 5. Uluslararası STK’lar Kongresi, Çanakkale, 469-478. - 2008
23- Mehmet MARANGOZ, Günal Önce, Hüsniye Fırat Şimşek, “Sivil Toplum Kuruluşlarında Müşteri Yönlülük ve İnovasyonun Örgütsel Performans ile İlişkisi, IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kngresi, Çanakkale, 19-21 Ekim. - 2007
24- Mehmet MARANGOZ, Türkiye’de Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Sürdürülebilirliğinin Kurumsallaşma Bağlamında Değerlendirilmesi, 3. Uluslararası STK’lar Kongresi, ÇANAKKALE (Prof. Dr. Ali AKDEMİR, Araş. Gör. Selin TEMEL ve Araş. Gör. Burcu SÜMER ile ortak) - 2006
25- Mehmet MARANGOZ, Kültürel Değerlerin Pazarlanması Kapsamında Kültür Turizmi ve Troia Örneği, 1. Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE (Yrd. Doç.Dr. Cafer TOPALOĞLU ve Dr. Per. Yb. Levent BİBER ile ortak) - 2006
26- Mehmet MARANGOZ, Collaboration Strategies of Nonprofit Organization: Turkish Sample, International Strategic Management Conference / ÇANAKKALE (Yrd. Doç. Dr. H.Mustafa PAKSOY ve Yrd. Doç. Dr. Saadettin PAKSOY ile ortak) - 2005
27- Mehmet MARANGOZ, Ambalajın Tüketicilerin Satın Alma Davranışına Etkileri, 3. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi/İZMİR (Prof. Dr. Günal ÖNCE ile ortak) - 2003
28- Mehmet MARANGOZ, GAP Bölgesinde Perakende İşletmelerin Tarımsal Ürün Ambalajlarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 3. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi/İZMİR (Yrd. Doç. Dr. Saadettin PAKSOY ve Yrd. Doç. Dr. H.Mustafa PAKSOY ile ortak) - 2003
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Mehmet MARANGOZ, Funda Kaya, “Şehir Markalaşmasında İhracata Dayalı Ürünlerin Rekabet Aracı Olarak Rolü: Muğla İline Yönelik Bir İnceleme”, Muğla Değerleri Sempozyumu, Muğla. - 2013
2- Mehmet MARANGOZ ve Ali Emre AYDIN, "KOBİ'lerde Pazar Yönlülük ve Performans İlişkisi", 8. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, 27-28 Kasım 2012, İstanbul - 2012
3- Mehmet MARANGOZ, Hale ÇELİKKAN ve Ali Emre AYDIN, "Tüketicilerin Mobil Tabanlı İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Kararlarını Etkileyen Faktörler", 17.Ulusal Pazarlama Kongresi, 18-21 Ekim 2012, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Balıkesir - 2012
4- Mehmet MARANGOZ ve Seda Işık, “İnternet Kullanımı ve E-Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, 7. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi”, 25-26 Ekim 2011, İstanbul - 2011
5- Mehmet MARANGOZ, "Organik Üretime Dayalı Tarım Turizmi: Organik Yaşamı Ada da Öğrenmek Projesi", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, 10-11 Ocak 2011, Çanakkale - 2011
6- Mehmet Marangoz ve Hale Çelikkan "Organik Ürünler Pazarının Yapısı ve Gelişme Potansiyeli", IV. Organik tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz, Erzurum. - 2010
7- Mehmet MARANGOZ, "Tüketicilerin Zeytin Yağı Satın Alma Davranışlarının Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma", Tarım 2015 - Zeytin ve Zeytinyağı Sempozymunun, Yaşar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bornova/İZMİR - 2009
8- Mehmet MARANGOZ, "Bölgesel Kalkınmada Kümelenme Yaklaşımı ve Önemi", 1. Trakya Bölgesş Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, 16-18 Ekim, Edirne - 2009
9- Murat Akyıldız, Mehmet MARANGOZ ve Osman Uluyol, “Bir Biga Değeri Olarak Kırkgeçit Kaplıcaları ve Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma”, Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları, Biga Değerleri Sempozyumu, 407-422, 28 Ağustos. - 2008
10- Mehmet MARANGOZ, Marka ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi, Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetim Sempozyumu (Prof. Dr. Günal ÖNCE ve Yaşar ÖZGÜR ile ortak) - 2007
11- Mehmet MARANGOZ, Lapseki’deki Şeftali ve Kiraz Üreticilerinin Pazarlama Sorunları, Lapseki Sempozyumu (Yrd. Doç. Dr. Nilsun SARIYER ile ortak) - 2007
12- Mehmet MARANGOZ, "Elma Üretimi ve Bayramiç Bölgesindeki Elma Üreticilerinin Pazarlama Sorunları", Bayramiç Sempozyumu'07", Bayramiç/ÇANAKKALE, 2007,193-200 - 2007
13- Mehmet MARANGOZ, "Bağcılık ve Üzüm üreticilerinin Pazarlama Sorunlarının İntepe (Erenköy) Bölgesindeki Üretciler Bağlamında Değerlendirilmesi", 2. Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, İntepe/ÇANAKKALE, 2007, 177-189 - 2007
14- Mehmet MARANGOZ, KOBİ’lerde Endüstriyel Mal Satınalma Kararını Etkileyen Dışsal Faktörler, 3. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul (Yrd. Doç. Dr. Mikail EROL ve Dr. Per. Yb. Levent BİBER ile ortak) - 2006
15- Mehmet MARANGOZ, Tüketici Davranışı Temeline Göre Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma, 11.Ulusal Pazarlama Kongresi, DÜE, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi - 2006
16- Mehmet MARANGOZ ve Murat Akyıldız, Doğal Ve Kültürel Mirasın Korunması Açısından Coğrafi İşaretlerin Önemi Ve Buldan Bezi Örneği, Buldan Sempozyumu, Buldan-DENİZLİ. - 2006
17- Mehmet MARANGOZ, Örgüt Kültürünün Ticaret İşletmelerinde Tüketici Tercihlerine Etkisi: Şanlıurfa’da Bir Araştırma, 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi / İSTANBUL (Yrd. Doç. Dr. H.Mustafa PAKSOY ve Araş. Gör. Vehbi AYDIN ile ortak) - 2005
18- Mehmet MARANGOZ, Çevre Koruma Faaliyetlerinin Sosyal Pazarlama Anlayışına Göre Yürütülmesi: Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bir Araştırma, 1. Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi/ÇANAKKALE - 2004
19- Mehmet MARANGOZ, KOBİ’lerde Dış Kaynak Kullanımı: Nedenleri ve Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 1. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi / İSTANBUL - 2004
20- Mehmet MARANGOZ, Pazarlama Bilgi Sisteminin Bankacılık Sektöründe Kullanılması, 3. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi / ESKİŞEHİR - 2004
21- Mehmet MARANGOZ, Otomotiv – Çevre İlişkisi ve Türk Otomotiv Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Çevresel Stratejilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma, 8. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu/BURSA - 2003
22- Mehmet MARANGOZ, Organik Ürünlere Karşı Tüketici Davranışlarının İncelenmesi, 7. Ulusal Pazarlama Kongresi/AFYON (Prof. Dr. Günal ÖNCE ile ortak) - 2002
23- Mehmet MARANGOZ, Türk Otomotiv Yan Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Dış Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Kalite ve Kapasite Sorunlarına Yönelik Bir Analiz, 7. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu/BURSA (Yrd. Doç Dr. Özlem DOĞAN ile ortak) - 2001
24- Mehmet MARANGOZ, Toplam Kalite Uygulamaları ve Kapasite Verimliliği Arasındaki İlişki, 2. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu/İSTANBUL (Yrd. Doç Dr. Özlem DOĞAN ile ortak) - 2001
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Mehmet MARANGOZ, Yeni Bir Pazarlama Anlayışı Olarak Yeşil Pazarlama Stratejisi ve Firma Uygulamalarına Yönelik Örnek Olay İncelemesi, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi/KAYSERİ (Poster Bildiri) (Prof. Dr. Günal ÖNCE ile ortak) - 2003
2- Mehmet MARANGOZ, Günal Önce, “Organik Tarım Ürünleri Pazarının Değerlendirilmesine Yöönelik Bir Analiz, Birinci Uluslararası Hayvancılık, Süt, Et ve İşleme Endüstrisi ve Pazarlama Kongresi. - 2003
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı