Tr
Doç.Dr
BUĞRA HARMANDAR
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Kalp ve Damar Cerrahisi
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Totally implantable venous access port catheters for cancer patients - 2018
2- Unexpected rupture of popliteal artery and vein due to blunt trauma - 2018
3- Results for the Surgical Closure of Aortopulmonary Window - 2014
4- Results for Surgical Repair of Double Aortic Arch - 2014
5- Early and Intermediate Term Results for Surgical Correction of Total Anomalous Pulmonary Venous Connection - 2014
6- Results for Surgical Correction of Complete Atrioventricular Septal Defect - 2014
7- Postoperative Use of Nitric Oxide in Children with Congenital Heart Disease - 2014
8- Modified Mee Shunt in Patients with Ventricular Septal Defect and Pulmonary Atresia - 2014
9- Results for the Surgical Repair of Anomalous Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA) - 2014
10- Early and Intermediate Term Results for Surgical Correction of Total Anomalous Pulmonary Venous Connection - 2014
11- Results for Surgical Closure of Isolated Ventricular Septal Defects in Patients Under One Year of Age - 2014
12- Results for the Surgical Closure of Aortopulmonary Window - 2014
13- Results for Surgical Correction of Complete Atrioventricular Septal Defect - 2014
14- Results for Surgical Repair of Double Aortic Arch - 2014
15- Modified Mee Shunt in Patients with Ventricular Septal Defect and Pulmonary Atresia - 2014
16- Postoperative Use of Nitric Oxide in Children with Congenital Heart Disease - 2014
17- The effects of antegrade cerebral perfusion on prognosis and outcome in neonatal and infant aortic arch repair concomitant with intracardiac surgery - 2013
18- Randomized Comparison between Mild and Moderate Hypothermic Cardiopulmonary Bypass for Neonatal Arterial Switch Operation - 2012
19- The Effects of Antegrade Cerebral Perfusion on Prognosis and Outcome in Neonatal and Infant Aortic Arch Repair Concomitant with Intracardiac Surgery - 2012
20- Randomized Comparison between Mild and Moderate Hypothermic Cardiopulmonary Bypass for neonatal arterial switch operation - 2011
21- Successful Neoangiogenesis and Myocardial Regeneration with Transepicardial bone marrow stem cell implantation - 2007
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Intimo-Intimal Intussusception in Type 1 Aortic Dissection - 2014
2- Extra-anatomic ascending-to-descending aortic bypass via right thoracotomy without cardiopulmonary bypass for complex recoarctation of the aorta - 2006
3- Over 14 years experience on cardiac myxomas - 2006
4- Effect of pretreatment with methylprednisolone on cardiac protection during cardiopulmonary bypass - 2006
5- The role of anti-thrombin III in post-transplant graft arteriosclerosis - 2006
6- Anomalous dual drainage of the right pulmonary veins in a patient with cor triatriatum: Report of a case without scimitar sign - 2004
7- Congenital aneurysm of the inferior vena cava: Report of a case - 2004
8- Surgical treatment of atrial myxomas - 2004
9- Mitral valve replacement with a pulmonary autograft: Ross 2 procedure in a child - 2002
10- The use of secondary pericardial or pulmonary hoods in arterial switch operations to provide the exact coronary geometry - 2002
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1- Brachial Artery Pseudoaneurysm after Percutaneous Coronary Angiography: A Case Report - 2014
2- Iatrogenic Bilateral Femoral Arteriovenous Fistula: A Case Report - 2014
3- A case of massive pulmonary embolism and right atrial thrombus successful treatment with tissue-type plasminogen activator - 2013
4- Congenital coronary artery fistula involving both right and left coronary arteries - 2013
5- A novel surgical tehnique for closure of patent ductus arteriosus in pre-term babies left anterior mini-thoracotomy - 2013
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Norwood Prosedürü ve Klinik Deneyimimiz - 2015
2- Atan kalpte modiye Norwood prosedürü - 2014
3- Truncus arteriosus: 10 yıllık deneyimimiz - 2014
4- Ventriküler septal defekt pulmoner atrezili hastalarda modifiye mee şantı tekniği - 2014
5- Akut ve Kronik Tip B aort diseksiyonları cerrahisinde orta dönem sonuçlarımız - 2006
6- Jukstarenal, suprarenal abdominal ve Tip IV torakoabdominal aort anevrizmalarında torakoabdominal yaklaşım - 2006
7- Pulmoner atrezili olguların ilk basamak tedavisinde modifiye aortopulmoner pencere tekniği - 2006
8- Pediatrik aortik ark rekonstrüksiyonunda off-pump ve antegrad selektif perfüzyon - 2006
9- Kompleks transpozisyonda aortik translokasyon ve biventriküler outflow tract rekonstrüksiyonu (Modifiye Nikaidoh Operasyonu) - 2006
10- Off-pump ekstrakardiyak fontan her zaman kullanılabilir mi ? - 2006
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ege ve Batı Akdeniz Bölgesinde Çocuk Kardiyolojisi ve Kalp Cerrahisi - Çocuk Kalp Cerrahisi - 2017
2- Pulmoner arterden kaynaklanan anormal sol ana koroner (ALCAPA) arter cerrahi tedavisi sonuçlarımız - 2013
3- Aortopulmoner Pencere Cerrahi Tedavisinin sonuçları - 2013
4- Ekstraanatomik bypasslar anatomik rekonstrüksiyonlara alternatif revaskülarizasyon yöntemi olabilir mi ? - 2005
5- Vena cava inferior’un idiopatik anevrizması - 2005
6- Antifosfolipid sendromlu pediatrik bir olguda iskemik parmak ülserasyonunun iloprost ile başarılı tedavisi - 2005
7- Gebelik dönemi akut aort disseksiyon tamiri - 2005
8- External şant ile yapılan kavopulmoner anastomozlardan sonra pulmoner arteriovenöz fistül gelişimi: Pulmoner sintigrafik çalışma - 2002
9- Konjenital Kalp Cerrahisinde Myokard Hasarı ile Troponin-T arasındaki korelasyon - 2002
10- Büyük arter transpozisyonlu vakalarda sekonder perikardial ve pulmoner patch uygulamaları - 2002
11- Pulmonary otogreft ile mitral kapak replasmanı: Ross 2 prosedürü (Video) - 2002
12- Neonatal Blalock-Taussig Şant operasyonlarında yeni yaklaşım: Parsiyel sternotomi ile ana pulmoner artere şant - 2002
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1- Should we operate all the pulmonary artery aneurysms? Pulmonary artery aneurysms in Behçet's disease - 2018
2- A late occurred arterio venous fistula due to penetrating trauma - 2018
3- ÇİFT ODACIKLI SAĞ VENTRİKÜLDE SAĞ ATRİAL YAKLAŞIMLA TAM DÜZELTME - 2016
4- EBSTEİN ANOMALİLİ ERİŞKİN HASTADA CARPENTİER TİPİ KAPAK TAMİRİ İLE BAŞARILI 1½ VENTRİKÜL TAMİRİ - 2016
5- LV HİPOPLAZİSİ DORV ARKUS HİPOPLAZİLİ YENİDOĞAN HASTADA BAŞARILI ARKUS REKONSTRÜKSİYONU PULMONER BANDİNG AMELİYATI - 2016
6- KRİTİK AORT KOARKTASYONLU YENİDOĞANDA PDA TROMBOZU VE BAŞARILI CERRAHİ TEDAVİSİ - 2016
7- BAŞARIYLA FONTAN SİRKÜLASYONUNA TAMAMLANAN DILV PULMONER ATREZİ HASTASINDA UYGULADIĞIMIZ 3 AŞAMALI PALYASYON - 2016
8- KOMPLEKS KONJENİTAL ANOMALİLİ YENİDOĞAN HASTADA MODİFİYE DAMUS-KAYE-STANSEL PROSEDÜRÜ + INTERRUPTED AORTİK ARKUS TAMİRİ - 2016
9- PULMONER KAPAK KORUMALI FALLOT TETRALOJİSİ CERRAHİSİ - 2016
10- Büyük Arterler Transpozisyonunda İntramural Seyirli Koroner Arter Anomalilerinde Klinik Tecrübemiz - 2015
11- Paliative arterial switch operasyonu ve klinik deneyimimiz - 2014
12- Cutting balon anjiyoplasti sonrası gelişen aortikopulmoner pencerenin cerrahi tamiri - 2014
13- Tek ventrikülde sistemik ventriküler çıkım yolu darlığı tedavisinde modifiye Damus-Kaye-Stansel prosedürü - 2014
14- Yenidoğan ve infant döneminde sirkülatuar arrest uygulamadan aortik arkus ve intrakardiyak cerrahi tamiri - 2014
15- Sağ taraflı interrupted aortik ark ve VSD’li olguda cerrahi tamir: Nadir görülen bir vaka - 2014
16- Trunkus arteriozus tam düzeltme ameliyatlarında erken ve orta dönem sonuçlarımız - 2014
17- Pediatrik kalp cerrahisi sonrası sternumu açık hastaya multidisipliner yaklaşım - 2014
18- Ventriküler Septal Defekt Pulmoner Atrezili Hastalarda Modifiye Mee Şantı Tekniği - 2014
19- Konjenital Kalp Cerrahisinde Postoperatif Nitrik Oksit Kullanımı - 2013
20- Bir yaş altındaki hastalarda izole ventriküler septal defektlerin cerrahi tedavi sonuçları - 2013
21- Çift Arkus Aorta Cerrahi Tedavisinin Sonuçları - 2013
22- Konjenital kalp hastalığı bulunan hastalarda uygulanan Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO)’xxnun sonuçları - 2013
23- Komplet Atriyoventriküler Septal Defekt Cerrahi Tedavisinin Sonuçları ’Yaş, Cerrahi periyod ve cerrahi tekniğin etkileri’ - 2013
24- Antegrad serebral perfüzyonun yenidoğan ve infant dönemindeki arkus aort onarımı ve intrakardiyak cerrahi ile birlikte prognoz ve sonuç üzerine etkileri - 2013
25- Erişkin dönemde total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi nedeniyle opere edilen 2 hastanın cerrahi tedavi sonuçları - 2013
26- Hipoplastik sol kalp sendromunda maternal oksijen tedavisinin asendan ve transvers aorta çapı gelişimi üzerine etkisi geç gebelik döneminde matematiksel modelleme - 2013
27- Konjenital düzeltilmiş büyük damar transpozisyonlu 64 hastanın ekokardiyografik ve kardiyak kataterizasyon bulguları ile cerrahi sonuçları (Tek merkez deneyimi) - 2013
28- Travmatik vasküler yaralanmalarda acil tamir prosedürlerimiz - 2010
29- Aortik re-koarktasyonda sağ torakotomi ile asendan-desendan aortik bypass - 2006
30- Abdominal ve Torasik Aort patolojilerinde endovasküler tedavi tecrübemiz: 16 hasta - 2006
31- Derin hipotermik dolaşım arresti kullanılmadan arkus aorta replasmanı: Çift greft kullanılarak basit bir teknik - 2006
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı